دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس
دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1388، ، صفحه 1-12

چکیده
  چکیده:موشّح، نوع خاصی از شعر است که در قرن سوم هجری در اندلس(اسپانیای کنونی) به وجود آمد و در پیدایش اوّلین سراینده، اندلسی بودن و حتی در تعریف آن مباحث فراوانی وجود دارد. بسیاری از محقّقین دربارة علّت ...  بیشتر