مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی
مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ ابوبکر محمودی

دوره 3، شماره 3 ، بهمن 1390، ، صفحه 113-134

چکیده
  بی‌شک مقامه از جمله فنونی است که ریشه در تاریخ کهن ادب عربی دارد و از بدو ظهور تا به امروز نویسندگان و کاتبانی نامور و شهیر در این فن ظاهر شده وقدرت و مهارت خود را در این زمینه به نمایش گذاشته‌اند. از جملة ...  بیشتر