نویسنده = ����������������������� ����������������
مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 113-134

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ ابوبکر محمودی