نویسنده = ناصر زارع
تعداد مقالات: 3
1. مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

رضا آنسته؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


3. تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 161-184

ناصر زارع