نویسنده = عبدالعلی آل بویه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


2. دراسة ظاهرة «البولیفونیة» فی القصیدة السردیة-الدرامیة الحدیثة حسب نظریة باختین الحواریة

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 93-116

10.22059/jalit.2021.319852.612366

مصطفی پارسایی پور؛ عبدالعلی آل بویه؛ راضیه صدری خانلو