نویسنده = قائمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جُوَیده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-222

10.22059/jalit.2015.54206

مرتضی قائمی؛ فرامرز میرزایی؛ مجید صمدی