نویسنده = شیوا متحد
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک سنت و مدرنیته در رمان‌های جزیرة سرگردانی و ذاکرة ‌الجسد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-125

اسحق رحمانی؛ شیوا متحد