نویسنده = �������������������� ������������
شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 225-248

10.22059/jalit.2015.56700

علیرضا محمدرضایی؛ عیسی متقی زاده؛ فاطمه اکبری زاده