آ

 • آقازاده، بهمن تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]

 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

ا

 • احمدی، محمدنبی خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]

 • احمدی چناری، علی اکبر واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

 • احمدزاده هوج، پرویز تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]

 • اسودی، علی بررسی ارتباط اجزای سه ‌گانۀ نشانه های مربوط به مفهوم عشق در اشعارفاروق جویده با تکیه بر نظریه پیرس [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 109-128]

 • افضلی، فرشته نمود مشخصه‌های زنانه‌نویسی در رمان «الأسود یلیق بک» احلام مستغانمی بر پایه سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-128]

 • الیاسی مفرد، حسین بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر نظریۀ اسلاوی ژیژک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-64]

 • امین مقدسی، ابوالحسن نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

 • اناری بزچلوئی، ابراهیم نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری ‌بر نظریه الین شوالتر [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]

ب

 • بلاوی، رسول مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة «صائد الیرقات» وروایة «طقس» نموذجاً) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

 • بوعذار، فاطمه دراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلی حجازی وفقاً لنظریة النموذج العاملی لغریماس [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 23-49]

پ

 • پارسایی پور، مصطفی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

 • پیری، فاطمه واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

 • پروینی، خلیل چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • پورعابد، محمد جواد مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة «صائد الیرقات» وروایة «طقس» نموذجاً) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

ج

 • جرفی، محمد نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری ‌بر نظریه الین شوالتر [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]

 • جلیلیان، مریم خوانش انتقادی تقابل های پسا استعماری در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنا مینه (با نگاهی بر شرق‌شناسی ادوارد سعید) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 49-69]

 • جهانتاب، طاهره نقش انگارۀ روان شناختی بریدگی و گسست در شکل گیری مشکلات نخستین شخصیت رمان «برید اللیل» [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 71-88]

ح

 • حاجی زاده، مهین تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128]

 • حیدری، محمود تحلیل الشخصیات الرئیسة للمرأة فی روایة «الکلب والشتاء الطویل» لشهرنوش بارسی بور وروایة «الوجوه فی الزحام» لفاطمة یوسف العلی فی ضوء نظریة التفاعل الرمزی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 51-69]

 • حیدریان شهری، احمدرضا نقش انگارۀ روان شناختی بریدگی و گسست در شکل گیری مشکلات نخستین شخصیت رمان «برید اللیل» [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 71-88]

خ

 • خیری، پرویز بررسی ارتباط اجزای سه ‌گانۀ نشانه های مربوط به مفهوم عشق در اشعارفاروق جویده با تکیه بر نظریه پیرس [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 109-128]

 • خیری، وحید تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]

 • خضری، علی مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة «صائد الیرقات» وروایة «طقس» نموذجاً) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

 • خضری آذر، موسی چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • خوبانیان، مینا تحلیل الشخصیات الرئیسة للمرأة فی روایة «الکلب والشتاء الطویل» لشهرنوش بارسی بور وروایة «الوجوه فی الزحام» لفاطمة یوسف العلی فی ضوء نظریة التفاعل الرمزی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 51-69]

 • خوش گفتار، علی واکاوی ساحت‌های وجودی پست‌مدرن در نمایشنامۀ «ابن الرومی فی مدن الصفیح» اثر عبدالکریم برشید [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 89-107]

ر

 • رستم پور، رقیه تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 23-42]

 • روان شاد، فاطمه نمود مشخصه‌های زنانه‌نویسی در رمان «الأسود یلیق بک» احلام مستغانمی بر پایه سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-128]

ز

 • زارع، ناصر واکاوی تطبیقی شعر «لحظات میتة» از ودیع سعادة و «چیزی بگو، از عشق...» از حافظ موسوی (بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی رولان بارت) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-25]

 • زارع درنیانی، عیسی دیالکتیک مکان و خود و اثر آن در ساختار رمان «الشتات» رأفت حمدونه [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

س

 • سیدی، سیدحسین نقش انگارۀ روان شناختی بریدگی و گسست در شکل گیری مشکلات نخستین شخصیت رمان «برید اللیل» [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 71-88]

ش

 • شیخی، علیرضا تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

 • شکیبایی فر، شهلا پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-108]

ص

 • صیادی نژاد، روح الله پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-108]

 • صدری خانلو، راضیه تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

 • صدیقی، بهار نقش انگارۀ روان شناختی بریدگی و گسست در شکل گیری مشکلات نخستین شخصیت رمان «برید اللیل» [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 71-88]

 • صفائیه، فائزه نقد و بررسی نسخۀ خطی زبدة الإعراب تألیف عبدالله بن محمد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

ط

 • طرفی، حسین مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة «صائد الیرقات» وروایة «طقس» نموذجاً) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

ع

 • عامری، شاکر توظیف آلیة التشبیه للتعبیر عن القضایا الاجتماعیة عند أحمد عبد المعطی حجازی من منظور الإستراتیجیة التلمیحیة [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 113-132]

 • عبدی، صلاح الدین ملتقى أدب المقاومة والأدب التنبّؤی دراسة مقارنة فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بَشیو [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]

 • عبدالله شهاب، خدیجة دراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلی حجازی وفقاً لنظریة النموذج العاملی لغریماس [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 23-49]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

 • عسکری، صادق توظیف آلیة التشبیه للتعبیر عن القضایا الاجتماعیة عند أحمد عبد المعطی حجازی من منظور الإستراتیجیة التلمیحیة [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 113-132]

غ

 • غیبی، عبدالاحد تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128]

 • غلامی، سنا نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری ‌بر نظریه الین شوالتر [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]

ف

 • فاضلی، زهرا فانتازیا فی أدب الطفل الفلسطینی؛ دراسة فی أنماطه وسیاقه (روایات «أنا وجمانة»، «کلام مریم»، «أحلام الفتى النحیل» لمحمود شقیر نموذجا) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 133-151]

 • فراهانی، سمیرا نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

 • فرید، زهرا تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 23-42]

 • فرهنگ دوست، امیر تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128]

 • فرهنگ نیا، امیر جدلیة الأنا والآخر فی روایة العشاق لرشاد أبوشاور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 91-112]

 • فیروزپور، مرضیه توظیف آلیة التشبیه للتعبیر عن القضایا الاجتماعیة عند أحمد عبد المعطی حجازی من منظور الإستراتیجیة التلمیحیة [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 113-132]

 • فقهی، عبدالحسین نقد و بررسی نسخۀ خطی زبدة الإعراب تألیف عبدالله بن محمد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

ق

 • قاسمی اصل، زینب بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر نظریۀ اسلاوی ژیژک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-64]

 • قاسمی فرد، هدیه واکاوی تطبیقی شعر «لحظات میتة» از ودیع سعادة و «چیزی بگو، از عشق...» از حافظ موسوی (بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی رولان بارت) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-25]

ک

 • کیانی، حسین توظیف آلیة التشبیه للتعبیر عن القضایا الاجتماعیة عند أحمد عبد المعطی حجازی من منظور الإستراتیجیة التلمیحیة [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 113-132]

 • کریمی، شرافت پدیدار شناسی سوبژکتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عالم؛ بررسی موردی رمان خاتم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-62]

 • کریمی نیا، علی خوانش انتقادی تقابل های پسا استعماری در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنا مینه (با نگاهی بر شرق‌شناسی ادوارد سعید) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 49-69]

گ

 • گنجعلی، عباس واکاوی ساحت‌های وجودی پست‌مدرن در نمایشنامۀ «ابن الرومی فی مدن الصفیح» اثر عبدالکریم برشید [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 89-107]

م

 • متقی زاده، عیسی چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • محمدی، ادریس خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]

 • مختاری، قاسم نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری ‌بر نظریه الین شوالتر [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]

 • میرزایی، فرامرز چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • مسبوق، سید مهدی ملتقى أدب المقاومة والأدب التنبّؤی دراسة مقارنة فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بَشیو [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]

 • مفاخری، فرهنگ زیست قدرت در ادبیات علمی تخیلی عربی، خوانشی فوکویی از رمان «السید من حقل السبانخ» اثر صبری موسی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 129-149]

 • مقیاسی، حسن نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

 • ملایی، ناصح ملتقى أدب المقاومة والأدب التنبّؤی دراسة مقارنة فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بَشیو [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]

 • ملاابراهیمی، عزت فانتازیا فی أدب الطفل الفلسطینی؛ دراسة فی أنماطه وسیاقه (روایات «أنا وجمانة»، «کلام مریم»، «أحلام الفتى النحیل» لمحمود شقیر نموذجا) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 133-151]

 • مهتدی، حسین دراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلی حجازی وفقاً لنظریة النموذج العاملی لغریماس [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 23-49]

ن

 • نیازی، شهریار نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

 • ناعمی، زهره زیست قدرت در ادبیات علمی تخیلی عربی، خوانشی فوکویی از رمان «السید من حقل السبانخ» اثر صبری موسی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 129-149]

 • نوری کیذقانی، سید مهدی واکاوی ساحت‌های وجودی پست‌مدرن در نمایشنامۀ «ابن الرومی فی مدن الصفیح» اثر عبدالکریم برشید [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 89-107]