دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-352 (مجله ادب عربی) 
6. نحوالمعانی ومعانی النحو

صفحه 155-192

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی


10. بلاغة الحِجَاج ( فی شعر الحسن بن علی الهَبَل أمیر شعراء الیمن )

صفحه 275-306

أمة الکریم الذارحی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ خلیل پروینی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-243 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-332 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-352 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-276