تحلیل رمان‌های مهاجرت بهاء طاهر بر پایة کاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالعة موردی: رمان مهاجرت «عشق در تبعید» و مجموعه داستان «زمستان ترس»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

10.22059/jalit.2022.342286.612544

چکیده

آشوب از تقابل‌های دوگانۀ تولید معناست که امروزه درک درستی از علل روایت را مشخص می‌کند. لوتمان بر آن است که آشوب در تقابل با نظم است و رویکردی ویرانگرانه و سلبی به متن القاء می‌کند، در واقع این نوع از ویرانگری نوعی ساختارشکنی در محتوای متن است که معنا و محتوای نو را می‌آفریند. بهاء طاهر نویسنده‌ای تبعیدی است که تلاش دارد، آشوب درونی‌اش را با منعکس کردن در حالات روحی شخصیت‌های داستان به تصویر بکشد و نشان دهد که خائوسی درونی و ازلی در نگاه راوی حاکم است. پژوهش حاضر با هدف خوانش تطبیقی رمان‌ «عشق در تبعید» و مجموعه داستان «زمستان ترس» نوشتۀ بهاء طاهر بر پایة الگوی کاسموس و خائوس یوری لوتمان با رویکردی توصیفی- تحلیلی در گسترة ادبیات و فرهنگ مهاجرت عربی انجام شده‌است. دستاورد پژوهش حاکی است که نویسنده احساسات درونی خود را در برخورد با فضای تازه و فرهنگ مبتنی بر آشوبگری و نابسامانی در شخصیت‌های داستانی آثار مورد مطالعه تبیین کرده‌‌است، چنانکه آشوب ازلی و حرکت بال پروانه‌ای باعث شده تا رخدادها غیرخطی و پیشامدها مبتنی بر عدم قطعیت باشند. هر پدیدة پیچیده‌ای مانند ترس و نابه‌سامانی از رخدادهایی دیگر مانند: آشوب ازلی، خودهمانندی، ساحت سازگاری پویا، آشوب پیش از نظم و آشوب پس از نظم اثر‌پذیر است که آشفتگی‌ها و دگرگونی‌هایی را در شخصیت‌های داستانی آفریده و باعث ایجاد واکنش‌هایی در آن‌ها شده‌است. دستاورد نهایی چنین آشوب‌های برانگیختن حس مخاطب به محتوا و اثر است. آنچه مشخص است آشوب ازلی و خودهمانندی در این دو رمان بسیار شبیه است که ترس و سرگردانی بنیان اصلی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Baha Taher novels based on Cosmos and Chaos (Case Study: The Migration Novel "Eshgh dar tabied" and the "Zemstan tars" Story Collection)

نویسندگان [English]

  • Khalil Baygzade 1
  • parisa ahmadi 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
2 PhD student in Persian language and literature
چکیده [English]

Analysis of Baha Taher novels based on Cosmos and Chaos (Case Study: The Migration Novel "Eshgh dar tabied" and the "Zemstan tars" Story Collection)AbstractChaos is one of the dual confrontations of meaning production, which today defines the correct understanding of the causes of narration. Lotman believes that chaos is in opposition to order and induces a destructive and negative approach to the text, in fact, this type of destruction is a kind of deconstruction in the content of the text that creates new content. Baha Taher is an exiled writer who tries to portray his inner chaos by reflecting in the mental states of the characters in the story and shows that inner and eternal chaos prevails in the eyes of the narrator. The current research was conducted with the aim of comparative reading of the novel "Love in Exile" and the collection of stories "Winter of Fear" written by Baha Taher based on Yuri Lutman's model of Cosmos and Chaos with a descriptive-analytical approach in the scope of Arab migration literature and culture. The result of the research indicates that the author has explained his inner feelings in dealing with the new atmosphere and culture based on chaos and chaos in the fictional characters of the studied works, as the eternal chaos and the movement of the butterfly wing caused the events to be non-linear and the events based on uncertainty. . Any complex phenomenon such as fear and disorder is affected by other events such as: eternal chaos, self-similarity, dynamic adaptation field, chaos before order and chaos after order, which created disturbances and transformations in fictional characters and caused reactions in these characters. Is. The final achievement of such riots is to arouse the audience's sense of content and effect. What is clear is that eternal chaos and self-identity are very similar in these two novels, which are fear and wandering.

Keywords; Immigration Literatur., Baha Taher, Yuri Lutman, Chaos and Order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords
  • Immigration Literatur., Baha Taher, Yuri Lutman, Chaos and Order

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401