پدیدارشناسی در قصیده "المئذنة" آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان. گروه زبان و ادبیات عربی

2 گروه عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

10.22059/jalit.2022.347764.612583

چکیده

نشانه_معناشناسی با پشت‌سر‌نهادن نشانه‌شناسی ساخت‌گرا متضمن تحولاتی مهم از‌جمله پرداختن به موضوعاتی چون تن، ادراک، احساس و حضور‌ گردید و به‌تدریج به دورنمایی پدیدارشناختی گرایش‌پیدا‌کرد. درک و تجربۀ حسی جهان با تنی حساس که نقش ادراک و تولید معنا را برعهده دارد از موارد مورد اهتمام این گرایش است. در‌این‌حالت فرآیند معناسازی باز و سیال است و ما را با حضوری مواجه‌می‌سازد که احساس، ادراک و تجربۀ زیستی او منشأ تولیدات زبانی قرار‌می‌گیرد. در همین راستا، شعری کوتاه ازآدونیس شاعر سوری (1930) تحت عنوان "المئذنة / گلدسته" انتخاب‌گردید تا تجربۀ زیستۀ شاعر، استحالۀ احساسات به معنا و نقش سوژه و ابژه در تحقق معنای تجربه شده بررسی‌شود. رویکرد این پژوهش، تحلیل تجربۀ زیستی شاعر با ابزار پدیدارشناسی است و قلمرو کشف شهود شاعر، متعلق به دال‌ها و نشانه‌های موجود در بستر نشانه‌های حسی_ادراکی گفتمان است. یافته‌های پژوهش نشان-می‌دهد که ما در این گفتمان با گفتمان شوشی مواجه‌هستیم و مسألۀ شوش متضمن مواجهه با پدیدار‌شناسی است و به‌نظر‌می‌رسد پدیدارشناسی نشانه‌های قصیده آدونیس بیانگر منفک‌بودن معنا و تجربه به‌عنوان دو فرآیند مجزا‌، اما درعین‌حال هم‌سویی آنها است. یعنی از نشانه‌‌ها، معنا و از معنا، تجربۀ و جهان زیستۀ شاعر را آشکار می‌شود که نوعی حس غربت و دل تنگی است. همچنین آن‌چه که به معنا هویت می‌دهد جهت و زاویۀ دیدی است که آدونیس به عنوان گفته‌پرداز به صحنۀ اصلی گفتمان می‌دهد تا واقعۀ سرکوب سنت با محوریت گلدسته و پایان آن با دودکش محقق‌گردد و تصویری ممکن از صحنۀ پدیدارشناختی به‌وجود‌می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenology in Adonis's poem "Al-mezana" based on Husserl's theory

نویسندگان [English]

 • aliakbar noresideh 1
 • Sayyed Reza Mirahmadi 2
 • Roghayeh poorbairam 3
1 Semnan University. Arabic Language and Literature Department
2 arabic faculty
3 PhD student of Arabic language and literature, Semnan University
چکیده [English]

After passing through the stage of structuralism, semiotics laid the groundwork for issues such as body, perception, feeling, and presence, and gradually shifted to a phenomenological perspective. In other words, the process of meaning-making is open and fluid, and confronts us with a presence whose biological senses, perceptions, and experiences are the source of linguistic production. Accordingly, the main foundations of meaning are sensory-perceptual perceptions that, through a physical and sensitive presence, convey their lived experience through languag. Therefore, in this study, a short poem by the Syrian poet Adonis (1930) entitled "Al-mezana" was selected and studied by descriptive-analytical method. The approach of this research is phenomenology and its tool is semiotics. The purpose of this study is to investigate the poet's life experience and how emotions are transformed into meaning and the role of subject and object in realizing the meaning of experience. Phenomenological analysis of Adonis's poem "The Al-mezana / minaret" shows thatThe phenomenology of the signs mentioned in Adonis's ode shows that meaning and experience are two separate processes that are aligned with each other. Another important point in obtaining the meaning and experience of individualization is the direction that Adonis, as the narrator, gives to the main stage in order for the event of discourse to occur. Adonis has provided the source of the production of the signification of the forgetfulness of Eastern culture from the point of view of the weeping minaret and the end with the chimney. Thus, from the point of view of how phenomena begin, end, and are chosen, the narrator's view is taken, and as a result, a possible image of the phenomenological scene is created.Adonis has provided the source of the production of the signification of the forgetfulness of Eastern culture from the point of view of the weeping minaret and the end with the chimney. Thus, from the point of view of how phenomena begin, end, and are chosen, the narrator's view is taken, and as a result, a possible image of the phenomenological scene is created.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomeology
 • Husserl
 • Lived Experience
 • feeling and perception
 • Adonis
 • Al-mezana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 آذر 1401