تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان

2 دانش آموخته دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی

10.22059/jalit.2022.346964.612572

چکیده

گفتمان‌های موجود در جامعه از نظر فرهنگی بر پایه زنجیره‌ای از مفاهیم و شبکه‌های معنایی خاص خود استوار هستند. در این میان، شبکه اصلی معنایی که هویت اجتماع بر پایه آن بنیان نهاده می شود، متعلق به کنشگرانی است که با تکیه بر قدرت خویش بتوانند بر دیگر کنشگران موجود در جامعه بیشترین تاثیر را بگذارند. کاستلز با تکیه بر همین اصل، انواع هویت را به سه دسته هویت برنامه‌ساز، هویت مشروعیت‌بخش و هویت مقاومت تقسیم کرده است. این پژوهش با هدف تبیین ویژگی‌های عملکردی کنشگر غالب رمان شظایا فیروز به بررسی فرآیند هویت‌سازی در این داستان پرداخته است. بدین منظور ابتدا همه کنشگران رمان شناسایی و وضعیت آنان از جهت میزان تاثیر و تاثر بر یکدیگر بررسی شد. در این میان داعش با تکیه بر قدرت نظامی و سیاسی و اثرگذاری عمیق بر دیگر شخصیت‌های رمان به عنوان کنشگر غالب شناسایی و عملکرد آن در جهت هویت‌سازی تحلیل شد. این کنشگر در فرآیند خاصی ابتدا با جابجایی معانی و ارزش‌ها سعی در ایجاد هویت جدید دارد و در گام بعدی به جعل هویت مشروعیت بخش که می پردازد تا معانی هویتی مدنظر خود را مستحکم نماید. در اجرای گام‌های بالا، کنشگر غالب از تکنولوژی به شکل خاصی که منطبق بر فضای پست مدرن است استفاده کرده و سعی در ایجاد فضای آخرالزمانی دارد تا بتواند اندیشه رهایی بخش را به عنوان چشم انداز هویت جدید و راه برون رفت از فضای مورد اشاره، معرفی نماید. زنان به عنوان کنشگر مغلوب، همواره در معرض استراتژی بازتعریف هویتی داعش قرار داشته و بیشترین تمرکز کنشگر غالب نیز بر استحاله هویت کنشگران زن و ایجاد تغییرات هویتی کلان در چارچوب جامعه جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the identification process of the dominant social actor in Shazaya Firouz's novel based on Castells' theory

نویسندگان [English]

 • zeinab ghasemiasl 1
 • hossein elyasi 2
1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University
2 tehran university
چکیده [English]

Analysis of the identification process of the dominant social actor in Shazaya Firouz's novel based on Castells' theory

The semantic networks of each discourse are formed based on the identity meanings of actors who, relying on their power, can have the greatest impact on other actors in the society. Based on this principle, Castells has divided the types of identity into three categories: identity of program maker, identity of legitimacy and identity of resistance. In order to explain the functional characteristics of the dominant actor in Shazaya Firouz's novel, this research has investigated the process of identity formation in this story. Shifting the meaning of the two concepts of "sin" and "homeland", turning the meaning of the concept of "blasphemy" and expanding the range of its semantic inclusion to all different ideas, forging the identity of the central government by relying on the concept of Caliph and calling him Amir al-Mu'minin, creating an apocalyptic environment using technologies The novel, which Castells sees as a way to create a network society based on communication nodes and not hierarchical systems, is one of the strategies that the main actor of the novel (ISIS) has used for the process of identity formation, and many of them distance Isis from the concept of resistance identity.this research has investigated the process of identity formation in this story. Shifting the meaning of the two concepts of "sin" and "homeland", turning the meaning of the concept of "blasphemy" and expanding the range of its semantic inclusion to all different ideas, . In the process of identity formation, women are included in a marginal construction in terms of the meaning of identity, and in some cases they are even placed in the "meaninglessness" of identity and equality with animals and objects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dominant actor
 • Shazaya Firoz
 • identity
 • Manuel Castells
 • ISIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 آذر 1401