درباره نشریه

دو فصلنامه ادب عربی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ای علمی است که در سال، حداکثر در دو شماره منتشر می شود. این نشریه بر اساس نامه شماره 55898/11/3 مورخ 21/4/1390 کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب درجه علمی شده است. ادب عربی به منظور ارتقای سطح پژوهش­های حوزه ادب عربی به وجود آمده و مقالاتی را به فارسی و عربی جهت توسعه و ژرفابخشی به پژوهش­های ادبیات عربی در ایران فعالیت می کند.  این نشریه همگام با پژوهش های این حوزه در جای جای جهان عرب و جهان، مقالات، تحقیقات و پژوهش های جدید در حوزه ادب عربی را مورد اهتمام قرار می دهد.