فصلنامه ادب عربی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ای علمی است که در سال، حداکثر در چهار شماره منتشر می شود. این نشریه به منظور ارتقای پژوهشهای حوزه ادبیات عربی به وجود آمده و پژوهشهای جدید و روزآمد این حوزه را مورد اهتمام قرار می دهد. از جمله محورهای مورد توجه این نشریه موضوعات زیر است:

فصلنامه ادب عربی در محورهای پژوهشی زیر پذیرای مقالات علمی پژوهشگران گرامی به دو زبان فارسی و عربی می‌باشد:

  • بررسی و تحلیل متون نظم و نثر عربی بر اساس رویکرد زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و کاربرد‌شناسی
  • بررسی و تحلیل آرای منتقدان معاصر درباره ادب عربی
  • معرفی سبک، بوطیقا و برجستگی‌های بلاغی متون ادب عربی
  • خوانش‌ها و تفسیرهای جدید از متون نظم و نثر عربی
  • کاربست نظریه‌ها و رویکردهای جدید در بازخوانی متون کهن عربی