اهداف و چشم انداز

فصلنامه ادب عربی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ای علمی است که در سال، حداکثر در چهار شماره منتشر می شود. این نشریه به منظور ارتقای پژوهشهای حوزه ادبیات عربی به وجود آمده و پژوهشهای جدید و روزآمد این حوزه را مورد اهتمام قرار می دهد. از جمله محورهای مورد توجه این نشریه موضوعات زیر است:

 سبک شناسی، ادب عرفانی و تصوف، نقد ادبی، نظریه ادبیات، ادبیات تطبیقی، آسیب‌ شناسی مکاتب و رویکردهای ادبیات تطبیقی؛ ارتباط ادبیات با سایر دانش‌ها و تحقیقات میان رشته ای، ادبیات عربی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی؛ شعر معاصر عرب، نثر معاصر عرب، ادبیات داستانی  عرب، مطالعات فرهنگی، ادب قدیم عرب اعم از شعر و نثر به ویژه ارائه دیدگاهها و تحلیلهای نو در این حوزه