مدیر مسئول


دکتر عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیّات فارسی

سردبیر


دکتر عزت ملاابراهیمی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کبری روشنفکر استاد دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی سلیمی قلعه‌ئی استاد دانشگاه رازی

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدحسین سیدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی سینا

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا ناظمیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریار نیازی دانشیار دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


عیسی متقی زاده استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

  • motaghizadehmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فرامرز میرزایی استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

  • f_mirzaeimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر احسان دیک استاد دانشگاه النجاح الوطنیة

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبدالنبی اصطیف استاد دانشگاه دمشق

ادبیات تطبیقی، نظریات نقد

  • anstaifscs.net.org

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبدالمجید سالمی استاد – ادبیات عربی – دانشگاه الجزائر 2- الجزائر

استاد – ادبیات عربی

  • abdelsalmigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبد الکریم علی عبد الحمید جرادات استاد – زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آل البیت – اردن

استاد – زبان و ادبیات فارسی

  • karem_jaradatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جودة مبروک محمد استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بنی سویف، مصر

استاد – ادبیات عربی

  • g9m90yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عیسی بن محمد السلیمانی استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه نزوی، عمان

استاد – زبان و ادبیات عربی

  • issa.alsulaimaniunizwa.edu.om

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر وحید بن بوعزیز استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الجزائر 2، الجزائر

استاد، زبان و ادبیات عربی

  • ouahid.benbouazizuniv-alger2.dz

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سعید یقطین استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محمد الخامس (رباط)، مراکش

استاد، زبان و ادبیات عربی

  • syaktine.tkgmail.com

مدیر داخلی


دکتر محمد جواد عظیمی استادیار مدعو دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • m_j_azimiyahoo.com

مدیر اجرایی


دکتر نعمت اله علی محمدی دکتری دانشگاه تهران

تاریخ ایران پیش از اسلام