اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیّات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

سردبیر

عزت ملاابراهیمی

ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mebrahim/?lang=fa-ir
mebrahimut.ac.ir
66971170

اعضای هیات تحریریه

احسان الدیک

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه النجاح الوطنیة

staff.najah.edu/ar/profiles/2316/
ihsan.deeknajah.edu

عبدالنبی اصطیف

ادبیات تطبیقی، نظریات نقد استاد دانشگاه دمشق

anstaifscs.net.org

غلامعباس رضایی هفتادر

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghrezaee/?lang=fa-ir
ghrezaeeut.ac.ir
61113297

کبری روشنفکر

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/kroshan
kroshanmodares.ac.ir

علی سلیمی قلعه‌ئی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/a.salimi
a.salimirazi.ac.ir

سیدحسین سیدی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

adabiyat.um.ac.ir/index.php/fa/ardept/a-seyedi
seyedium.ac.ir

سیدمهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه بوعلی سینا

ltr.basu.ac.ir/~smm
smmbasu.ac.ir

رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/4127
reza_nazemian2003yahoo.com

شهریار نیازی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shniazi/?lang=fa-ir
shniaziut.ac.ir

مدیر داخلی

محرم باستانی

مدیر داخلی

bastani1353ut.ac.ir
61112574

کارشناس نشریه

نعمت اله علی محمدی

دانشگاه تهران

کارشناس
nematalimohammadiut.ac.ir