اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیّات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

سردبیر

عزت ملاابراهیمی

ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mebrahim/?lang=fa-ir
mebrahimut.ac.ir
66971170

کارشناس نشریه

نعمت اله علی محمدی

دانشگاه تهران

کارشناس
nematalimohammadiut.ac.ir