اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیّات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

سردبیر

جواد اصغری

ادبیات داستانی معاصر عرب دانشیار دانشگاه تهران

jasghariut.ac.ir
66971170

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی آذرشب

تاریخ و فرهنگ و ادب عربی استاد دانشگاه تهران

azarshabut.ac.ir
61113297

عبدالنبی اصطیف

ادبیات تطبیقی، نظریات نقد استاد دانشگاه دمشق

anstaifscs.net.org

علی باقر طاهری نیا

ادب اندلس استاد دانشگاه تهران

btaheriniyaut.ac.ir

فادیة فائز السیوفی

ادب معاصر عرب استاد دانشگاه الیرموک اردن

fadiayu.edu.jo

فرامرز میرزایی

ادب معاصر عرب استاد دانشگاه تربیت مدرس

f_mirzaeimodares.ac.ir

ابوالحسن امین مقدسی

شعر معاصر عرب دانشیار دانشگاه تهران

abaminut.ac.ir

عدنان طهماسبی

نقد ادبی دانشیار دانشگاه تهران

adnantut.ac.ir

هدی فخرالدین

شعر معاصر عرب دانشیار دانشگاه پنسیلوانیا

hudafsas.upenn.edu

هومن ناظمیان

نقد ادبی دانشیار دانشگاه خوارزمی

houmannazemyanyahoo.com

مدیر داخلی

محرم باستانی

مدیر داخلی

bastani1353ut.ac.ir
61112574

کارشناس نشریه

کمال سحاب اسدی

ادبیات فارسی کارشناس

kasadi1355ut.ac.ir
66973280