بانک ها و نمایه نامه ها

https://www.academia.edu

سایت: http://jalit.ut.ac.ir     

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی: https://sid.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی اینترنتی: https://isc.gov.ir