بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

10.22059/jalit.2023.347980.612584

چکیده

روایت‌شناسی، یکی از شاخه‌های نقد ادبی است که به بررسی روایت‌های داستانی می‌پردازد. ولادیمیر پراپ، با نوشتن کتاب ریخت‌شناسی قصه‌های پریان راهی در روایت‌شناسی آغاز کرد که ساختارگرایانی چون گریماس تکمیل‌کنندۀ کار او بودند. گریماس معتقد بود که داستان‌ها و روایت‌ها با قالب‌های مختلف خود، از الگوهایی پیروی می‌کنند که با کشف این الگوها می‌توان به درک بهتری از این داستان‌ها نایل شد. این الگوها قابلیت انطباق با رمان‌های پیچیده و گستردۀ امروزی را دارند. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با رویکرد کیفی و روش توصیفی – تحلیلی رمان اعجام نوشتۀ نویسندۀ عراقی «سنان انطون» را بر پایۀ نظریۀ گریماس مورد ارزیابی و نقد قرار دهد؛ رمان اعجام یک رمان سیاسی است که تصویگر استبداد و خفقان سیاسی - اجتماعی عراق در زمان حکومت بعث می‌باشد. این رمان داستان زندگی «فرات»، دانشجوی مسیحی رشتۀ زبان انگلیسی دانشگاه بغداد را روایت می‌کند که به علت مخالفت با رژیم بعث بازداشت شده و به زندان می‌افتد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رمان مورد مطالعه با عناصر روایی داستان نظریۀ گریماس، زنجیره‌های روایی و گزاره‌های روایی وی قابل تطبیق و بررسی است؛ شخصیت فرات با «کنشگر» نظریۀ گریماس مطابقت دارد. هدفی که او دنبال می‌کند، مبارزه با رژیم بعث است که همان «شی ءارزشی» در عناصر روایی گریماس است و عاملی که وی را به ‌سوی این هدف می‌فرستد، خفقان و استبداد حاکم بر عراق، در این برهه از زمان است. این عامل همان چیزی است که گریماس از آن به‌ عنوان «فرستنده» یاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review and analysis of Ajam Sinan Anton's novel based on Grimas theory

نویسندگان [English]

 • mohadeseh mazuri 1
 • Ali najafi ivaki 2
 • mohsen seifi 3
1 PhD student of Arabic language and literature at Kashan University
2 The Associate professor of Arabic language and literature, university of kashan
3 university of kashan
چکیده [English]

Abstract

Narratology is one of the branches of literary criticism that examines narratives. By writing the book Morphology of Fairy Tales, Vladimir Propp started a path in narratology, which structuralists such as Grimas and Barthes completed and continued his work. Grimas believed that stories and narratives with their different formats follow patterns that by discovering these patterns and structures, you can understand better these stories. These patterns have the ability to adapt to today's complex and extensive novels. Based on this, the current research tries to use a qualitative approach and

Descriptive-analytical method to evaluate and criticize the novel Ajam written by the Iraqi writer "Senan Anton" based on the theory of Grimas. Ajam's novel is a political novel that shows the political-social tyranny of Iraq during the Baath regime. This novel is the life story of "Frat", A Christian student from the English department of Baghdad University narrates that he was arrested and imprisoned due to his opposition to the Baath regime. The findings show that The studied novel can be compared and analyzed with the narrative elements of the story of Grimas's theory, his narrative chains and narrative propositions; The character of Frat corresponds with "Active" or "subject" of Grimas's theory. The goal he pursues is to fight against the Baath regime and overthrow it, which is the "valuable object" in Grimas's narrative elements, and the factor that sends him towards this goal is the suffocation and tyranny ruling Iraq at this time. This factor is the same thing that Grimas refers to as "sender".The goal he pursues is to fight against the Baath regime and overthrow it, which is the "valuable object" in Grimas's narrative elements, and the factor that sends him towards this goal is the suffocation and tyranny ruling Iraq at this time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • narratology
 • Grimas
 • Sanan
 • Anton
 • Ajam
 • novel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 دی 1401