نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان

3 گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران.

4 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

10.22059/jalit.2023.352133.612617

چکیده

مروزه نظریه‌های مختلف زبان‌شناسی با رویه‌های پرکاربرد در عرصۀ تحلیل متون ادبی تأثیر بارزی دارد. ازجملة این نظریه‌ها، نگاه اجتماعی به زبان بر پایة نظام تقش‌گرا است که توسط زبانشناس معروف مایکل هلیدی (1994م) ارائه شده است. فرانقش اندیشگانی –از انواع نظام زبانی- به نوع نگرش و بینش پیام‌رسان در القای پیام به پیام‌گیر مرتبط است؛ لذا صرفا جنبه‌های اجتماعی ذهنیتی پیام‌رسان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. رسالة الغفران اثر ابوالعلاء المعری، متنی است ذهنی از سفر خیالی ابن قارح به عالم بهشت و دوزخ و توصیف حال ساکنان این دو مکان. از آن‌جا که موضوع و چارچوب این متن بر طرح مفاهیمی استوار است که نظام اندیشگانی معری را دربارة مسائل ماوراءطبیعت بازگو می‌کند؛ لذا در پژوهش حاضر تلاش می‌شود با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی نوع بینش و تجربۀ ابوالعلاء و تجربۀ نویسندگی او در القای پیام به خواننده مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد پربسامدترین فرایند اندیشگانی این اثر به ترتیب شامل فرایند ذهنی (%30)، کلامی (%26) و مادی (%26) است. بر این اساس نوع سفر ماوراءطبیعت و برخورد با موجودات، مکان‌ها و حوادث فراواقعی بیانگر ذهنیت خارق‌العاده و قوة تخیل معری است. همچنین فرایند کلامی حاکی از توجه و شناخت کامل ابوالعلاء به قرآن کریم، احادیث، حوادث تاریخی، اشعار و متون ادبی قدیم است و فرایند مادی نیز بیانگر نقش تحرک و پویایی متن «رسالة الغفران» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis of meta-function in Resalat Al-Ghufran by Abu al-ʿAlaʾ Al-Ma'arri, The Official Model of Michael Hallidayn

نویسندگان [English]

  • Mohamad Yaghoubi 2
  • gholamabbas rezaeehaftador 3
  • Abdolhamid Ahmadi 4

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University

3 گروه زبانDepartment of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran.

4 Department of Arabic Language and Literature, University of Zabol

چکیده [English]

Today, various theories of linguistics with widely used procedures have a significant impact on the field of literary texts analysis. One of these theories is the social view of language based on the systemic functional linguistics proposed by the famous Michael Halliday (1994). The meta-function - from different types of language systems - is related to the type of attitude and insight of the messengers/literati in inducing the message to the messenger. " Resalat Al-Ghufran " by Abu al-'Ala al-Ma'arri is a mental text from Ibn Qareh's. Since the subject and the framework of this text are based on the design of concepts that express the system of Ma'arri function about supernatural issues, therefore, in the present study, based on the analytical method, the type of insight and experience of Abu al-'Ala and his writing experience in inducing a message to the reader are examined. The results show that the most frequent function process includes mental (30%), verbal (26%), and material (26%)processes, respectively. Accordingly, the type of supernatural travel and dealing with creatures, places and surreal events expresses al-Ma'arri’s extraordinary mentality and power of imagination. Moreover, the theological process indicates the complete attention and knowledge of Abu al-'Ala to the Holy Quran, hadiths, historical events, ancient poems, and literary texts, and the material

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-function
  • mental process
  • theological process
  • material process
  • Abu al-'؛ Ala Ma'؛ arri
  • Resalat Al-Ghufran