نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 استادیار دانشگاه کاشان

3 گروه انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، کاشان، ایران

4 استاد دانشگاه کاشان

چکیده

صنع‌ الله ابراهیم در رمان آمریکانلی با بررسی تصاویر نژاد‌پرستانه در کشور آمریکا به نقد سیاست‌های استعماری آمریکایی بر طبقه‌ی فرودست می‌پردازد و جلوه‌های استعمار خاموش و استثمار کشورهای تحت سلطه‌ی غرب را برای خواننده آشکار می‌سازد. از آنجا که اسپیواک که منتقد فمنیسم پسا‌‌استعماری است، در چهارچوب مطالعات تاریخ به واسازی تاریخ‌نگاری می‌پردازد، این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که مبانی‌‌نظری اسپیواک تا چه اندازه در این رمان نمایانگر شده‌اند؟ در پاسخ باید گفت که پژوهش حاضر بر آن است که با تحلیل دیالکتیک مرکز و حاشیه و دیگری‌سازی از استراتژی تصاحب و ایدئولوژی دنیای استعماری پرده بر ‌دارد و با بررسی سرکوب نژادی افراد مستعمره‌نشین، ایدئولوژی بورژوایی طبقات سرمایه‌داری استعمارگران را در متن مطرح سازد و با خوانشی واسازانه تقابل غرب و شرق و فرایند تاریخی فرودستان را در پیرنگ رمان بازنمایی کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که صنع الله ابراهیم با بیان مرکزیت امپریالیسم برتر اروپایی، ، مسئلۀ بورژوایی و خشونت معرفت شناختی استعمار غالب غرب در قالب سرکوب اقلیت سیاه پوستان در متن خود مطرح می‌کند و در این راستا، صدای فرودستان جامعه را منعکس نموده و عدم عاملیت و کالا‌شدگی ابژه‌های سیاسی رمانش را که به سکوت واداشته شده‌اند و حق هرگونه اظهار نظر را نداشته‌اند را به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Postcolonial Criticism of Americanli with Emphasis on Spivak's Deconstructive Method

نویسندگان [English]

  • somaye khodaverdy 1
  • bashiri Ali 2
  • Hamed Habibzadeh 3
  • mohsen saifi 4

1 دانشگاه کاشان

2 Education director of Kashan University

3 English Department, Faculty of Literature and Foreign Languages University of Kashan, Kashan, Iran

4 Education director of Kashan University

چکیده [English]

Abstract

Postcolonial Criticism of Americanli with Emphasis on Spivak's Deconstructive

MethodIn the novel Americanly, Sanaullah Ebrahim criticizes the American colonial policies on the lower class by examining the racist images in America. This article aims to answer the question of how much

Spivak's theoretical foundations have been represented in this novel. In response, it should be said that the current research aims to reveal the strategy of appropriation and ideology of the colonial world by analyzing the dialectic of the center and the periphery and othering And by examining the racial oppression of colonized people, she presents the bourgeois ideology of the colonizers' capitalist classes in the text and represents the opposition between the West and the East and the historical process of the subjugated in the novel. The results of this research indicate that by expressing the centrality of superior European imperialism, the issue of bourgeois and epistemological violence of dominant Western colonialism in the form of oppression of the black minority in his text and Ebrahim reflected the voice of the subordinates of the society and depicted the lack of agency and commodification of the political objects of his novel who were forced to remain silent and did not have the right to express any opinion.key words: Postcolonial Criticism, Deconstruction, Textuality, Worldliness, Spivak, Americanli

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postcolonial Criticism"
  • , Deconstruction"
  • , Textuality, Worldliness"
  • , Spivak,"
  • . Americanli