نویسنده = امین‌مقدسی، ابوالحسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-134

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ ابوبکر محمودی