نویسنده = �������������� ������������������
الاغتراب ومظاهره فی شعر سید قطب (دراسة وتـحلیل)

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 217-238

10.22059/jalit.2014.52031

فاروق نعمتی؛ جهانگیر أمیری؛ علی سلیمی؛ عبدالسلام کریـمی