نویسنده = ���������������� ��������
اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 61-80

10.22059/jalit.2016.58082

حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی