درآمدی بر نقاب و کارکرد آن در شعر معاصر عربی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از مطرح‌ترین و گیراترین مباحثی که اکنون توجه منتقدان شعر معاصر عرب را به خود جلب کرده، بحث نقاب و کارکرد آن است که در بین فارسی-زبانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یافت‌ها و دریافت‌های ما در این جستار متوجه نقاب و کارکرد آن می‌باشد. پرسش‌هایی که در اینجا در گسترة دید خود قرار دادیم و تلاش نمودیم تا به آنها پاسخ بگوییم از این قرار است: نقاب چیست و ریشه‌های آن را باید در کجا جست؟ بین چهره‌های سنتی و تکنیک نقاب چه رابطه‌ای وجود دارد؟ شاعر به هنگام بهره‌گیری از نقاب، چه اصولی را باید در گسترة دید خود قرار دهد؟ فرایند بهره‌گیری از یک چهرة سنتی و نقاب زدن به آن را چگونه می‌توان ترسیم نمود؟ عرب‌ها از چه زمان با این تکنیک آشنا شدند و تحت تأثیر چه مکانیزمی رو به سوی این فن آوردند. و مهمتر از همه این که این تکنیک چه کارکردی در شعر معاصر عرب داشته است؟ از نتایج این تحقیق آن است که فراخوانی شخصیّت، نقاب نیست، فراخوانی شخصیت یک مرحله است و نقاب زدن به آن مرحله‌ای دیگر. نقاب عموماً با شخصیت‌های سنتی سروکار دارد تا شخصیت‌های خیالی و عناصر طبیعی. بهره‌گیری از فن نقاب به پوشیدگی و بیان غیر مستقیم ایده‌ها کمک شایانی می‌کند و به رمزی بودن اثر می-انجامد

کلیدواژه‌ها