بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نیمایوشیج و بدر شاکرسیاب، دو شاعر پرآوازة شعر نو در ایران و عراق، با بهره‌گیری از مفاهیمی که رنگ‌ها القا می‌کند، به تصویرسازی از زندگی شخصی و اجتماعی خود در شعر پرداخته‌اند. بی-شک تجارب شخصی هر شاعر و حیات ادبی و محیط اجتماعی و سیاسی پیرامون او از عوامل زمینه-ساز حضور رنگ‌ها در اشعار او است.حوادث تلخ و شیرین مشابهی که در زندگی خصوصی و اجتماعی نیما و سیاب رخ داده است، حیات ادبی مشابهی را برایشان رقم زده و موجب نزدیکی دلالت رنگ‌ها و بسامد به‌کارگیری آن، در اشعار این دو شاعر شده است.
در این پژوهش کوشش شده است بسامد کاربرد رنگها و جایگاه آن، در تصاویر شعری این دو شاعر بررسی شده، موارد دلالت‌های مشترک و متفاوت رنگ‌ها استخراج شود و اندیشه‌های مشابه آنها در به‌کارگیری این پدیدة زیبایی شناسی تبیین گردد.
براساس این پژوهش مشخص شد که رنگ سیاه، پرکاربردترین رنگ در اشعار نیما و سیاب است که نشان از غلبة سیاهی بر ذهن و روح شاعر دارد. دلالت‌های مشترک این رنگ در اشعار هر دو شاعر، گواه شباهت زمینه‌های اندیشه‌ای آنها به یکدیگر است. بررسی همه جانبة اشعار دو شاعر، مؤید اشتراکات قابل توجه در تجارب فردی و اجتماعی و سیاسی آنها دارد. علاوه بر این، بسامد کاربرد و مفاهیم و دلالت‌های رنگ‌های سفید، سرخ و زرد نیز در اشعار آنها مشابه است.

کلیدواژه‌ها