دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-282 
8. ربُّ السیف والقلم فـی میزان النقـد

صفحه 133-149

سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


13. مضامین پایداری در شعر عبدالکریم کرمی

صفحه 229-245

مختار مجاهد؛ مجتبی رحماندوست