ترکیب عددی اصلی در فارسی و عربی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

در حوزة دستور مقابله‌ایِ فارسی و عربی و از مقایس? مباحث عدد و معدود در هر دو زبان معلوم می‌شود که یک ترکیب عددی، یا دو رکنی (بسیط) است یا سه رکنی (دارای رابط شمارشی یا واحد شمارش در فارسی و اسم مقدار در عربی). این تقسیم خود، باب اقسام تازه‌ای را می‌گشاید و به طرح مباحثی تازه و اصلاح پاره‌ای اهمال‌های دستوری در هر دو زبان می‌انجامد که در نوشتار حاضر به آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها