نویسنده = رضایی هفتادر، غلامعباس
تعداد مقالات: 4
2. بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2016.58100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین


3. مضامین شعر الشکوى الذاتیة فی القرن الأول الـهجری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-192

10.22059/jalit.2014.52029

غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریـمی


4. عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-170

10.22059/jalit.2013.35590

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر