نویسنده = غلامعباس رضایی هفتادر
تعداد مقالات: 4
1. پژوهشی دربارۀ واژه‌های «رحمان» و «رحیم» براساس قاعدة «زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-132

غلام عباس رضایی هفتادر؛ نعیم رحمانی


2. بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین


3. مضامین شعر الشکوى الذاتیة فی القرن الأول الـهجری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-192

غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریـمی


4. عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-170

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر