نویسنده = حاجی اسماعیلی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه نحویان و مفسران دربارة «واو ثمانیه»

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-62

10.22059/jalit.2012.30319

محمد رضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا قاسم نژاد