نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
تأمّلی در شاخصه های قصه در قرآن

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 113-134

10.22059/jalit.2014.50260

ولی الله شجاع پوریان