نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق
نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.281647.612074

چکیده
  گونۀ ادبی رمان در روزگار ما، با تصاحبِ جایگاهِ اسطوره، کارکردهای آن را بر عهده گرفته است. از همین روی، رمان می‌تواند مانند اسطوره دارای لایه‌های معنایی نهفته‌ای باشد که گاه هدفِ اصلی نویسنده نیز انتقال ...  بیشتر