نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

احمد وائلی یکی از شاعران معاصر شیعی عراق در عرصة شعر دینی است؛ وی در این گونة شعری، توانسته است میان فضیلت‌های اهل بیت (علیهم السّلام) و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر روزگار خویش، پیوندی استوار برقرار کند. شعر دینی وی، بیانگر عاطفة نیرومند، اعتقاد قوی و عزم راسخ شاعر در کوشش برای رسیدن به هدفهای ارزشمند بوده و همراه با خرد ورزی و اعتدال است. وی، نه تنها به بیان دشواری‌ها و چالش‌های موجود در جامعة اسلامی می­پردازد، بلکه مردم را به بصیرت، آگاهی، پایداری و مبارزه علیه استبداد و استعمار نیز فرا می­خواند. اصالت اسلامی- شیعی و پرهیز از غـرب گرایی و تفرقه، مشخّصة آشکار اندیشة وائلی است. بکارگیری ساختارهای خطابی استوار، توجه به مسائل فکری، اعتقادی، نیازها و خواسته­های کنونی مسلمانان از جمله ویژگی‌های بارز شعر دینی او است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A descriptive and analytical Preface to Ahmad waeli’s poems

نویسندگان [English]

  • Kamran Solaimany 1
  • Touraj Zainivand 2

چکیده [English]

Ahmad waeli is one of the Iraqi and Shiite contemporary poets in the Field of religious poem.In This Type Of poem, he has been able to set a strong link between the Virtues of  Ahl-e-Beit (Peace be uPon them) and  political, social and cultural conditions prevailing his era.
His religion poem is accompanied with wisdom and temperance. Further, his religious poem shows his strong emotion, belief and will to try to achieve Valuable Islamic aims. HE not only states difficulties and challenges exist in Islamic Society, But also calls the People for insight, awareness, constancy and battling tyranny and exploitation. Islamic- Shiite nobleness and avoiding of westernism and dispersion are waeli’s evident properties of thought. Using strong sermonic structures, paying attention to mental, belief, needs and present willings of Moslems are evideut charaetristics of his relious poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Waeli
  • Iraqi contemporary poem
  • religious poem
  • Ahl-e-Beit(as)