بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

3 دانشجوی دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی

چکیده

مقایسۀ آثار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایران و جبران خلیل جبران، شاعر و نویسندۀ معاصر عرب، در حوز‌ۀ ادبیّات تطبیقی مکتب آمریکا می‌گنجد، زیرا میان سپهری و جبران تأثیر و تأثّری نبوده است.                            
یکی از وجوه مشترک میان نوشته‌های این دو هنرمند، طبیعت‌گرایی است که در آثارشان به مثابۀ آرمان‌شهر قرار گرفته است. این دو ادیب در این آرمان­شهر برای رسیدن به ملکوت، وحدت و دوری از شهر آراسته به ظواهر صنعتی، در تکاپو هستند. در این میان، سپهری به طبیعت نزدیک­تر است و پیوسته زبان به ثنای پدیده‌های نیک و بد طبیعت می‌گشاید و در اندیشۀ خود دیدگاهی متضاد نسبت به طبیعت ندارد و سرانجام در آرمان شهر خود به آرامش روحی می­رسد، با وجود این به اسرار عناصر طبیعت دست نمی‌یازد. امّا جبران علی­رغم طبیعت­ستایی‌اش، گاهی در ظاهر، به ذمّ پدیده‌های طبیعت می‌پردازد و با مکاشفۀ اسرار طبیعت، خود را نسبت به محقّق ساختن آرمان شهر دردل طبیعت عاجز می‌بیند.

کلیدواژه‌ها