مدیر مسئول


دکتر عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیّات فارسی

سردبیر


دکتر عزت ملاابراهیمی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احسان دیک استاد دانشگاه النجاح الوطنیة

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالنبی اصطیف استاد دانشگاه دمشق

ادبیات تطبیقی، نظریات نقد

  • anstaifscs.net.org

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر کبری روشنفکر استاد دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی سلیمی قلعه‌ئی استاد دانشگاه رازی

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدحسین سیدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی سینا

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا ناظمیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریار نیازی دانشیار دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عرب

مدیر داخلی


دکتر محمد جواد عظیمی استادیار مدعو دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • m_j_azimiyahoo.com

کارشناس نشریه


دکتر نعمت اله علی محمدی دکتری دانشگاه تهران

تاریخ ایران پیش از اسلام