نویسنده = حریرچی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی