نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ---------------

چکیده

چکیده:
موشّح، نوع خاصی از شعر است که در قرن سوم هجری در اندلس(اسپانیای کنونی) به وجود آمد و در پیدایش اوّلین سراینده، اندلسی بودن و حتی در تعریف آن مباحث فراوانی وجود دارد. بسیاری از محقّقین دربارة علّت پیدایش موشّح، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. با این وجود، امور زیر را در کتاب‌های قدیم و جدید عامل پیدایش آن دانسته‌اند؛ آواز اسپانیای قدیم، اشعار ملّی و عامی، اشعار تروبادورها (troubadours)، وجود مسمّط، مخمّس و رباعی عربی و تفنن عروضی.
عده‌ای دیگر، تأثیر مناطق جغرافیایی اندلس، حکومت اشرافی حاکم و اختلاط نژادهای مختلف بعد از فتح مسلمانان را عامل پیدایش موشّح می‌دانند. البته بعضی دیگر، آوازهای یهودیان، زنان جلیقیّه و زریاب را نیز از عوامل پیدایش موشّح قلمداد کرده‌اند.
این مقاله در پی آن است که درستی یا نادرستیِ دلایل فوق را بررسی و حدود تأثیر برخی از آنها را مشخص کند و در پایان نیز دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس را برشمرد.

واژه‌های کلیدی: موشّح، آواز (غنا)، موسیقی، زبان، شعر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Raison d'être of the Andalusian Muwashshah

نویسندگان [English]

  • Firuz Harirchi 1
  • Hussein-Ali Asghari Mati Kolaayi 2

چکیده [English]

Muwashshah is a poetic form which originated in Andalus (the present-day Spain) in the third century after Hegira, and much has been said on its first composer, Andalusian origin, and definition. While many researchers admit that they are uninformed concerning the causes or the justifying reasons for the emergence of Muwashshah, they consider in both old and new books several factors as the major grounds for its emergence, which include: Lyrics of the ancient Spain, national and folk songs, troubadour poetry, poems in rhymed couplets, cinquains, Arabic quatrains and Ar?? meter.
For some, the grounds for the emergence of Muwashshah lie in the role played by Andalusia’s geographical regions, the ruling aristocracy, and the mingling of different races following the Muslim Conquest. Others, also, add to the above list the Hebrew songs, Galician women, as well as the role of Ziryab (the great musician and composer) in this regard.
The present article intends to investigate whether and to what extent the above factors can serve as the original grounds underlying the emergence of Muwashshah; it also aims to specify the contributions made by some of the above factors in this respect, and finally enumerate the major grounds accordingly.
Keywords: Muwashshah, song (lyrics), music, language, poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Music
  • Muwashshah
  • poetry
  • song (lyrics)
‌1- ابن خلدون، محمّد، مقدمة ابن خلدون، دارالکتاب العربی، بیروت، 2006م.
۲ـ ابن سناء الملک، دارالطراز فی عمل الموشّحات، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، 1949م.
۳ـ‌ الأوسی، حکمه علی، فصول فی الأدب الأندلسی فی القرنین الثانی و الثالث، الطبعة الخامسه، مطبعة بابل، بغداد، 1987م.
۴ـ باقر سماکه، التجدید فی الأدب الأندلسی، مطبعة الایمان، بغداد، 1971م.
۵ـ البستانی، بطرس، أدبا العرب فی الأندلس و عصر الإنبعاث، دارالجیل، بیروت، 1998م.
۶ـ بهجت، منجد مصطفی، الأدب الأندلسی من الفتح حتی سقوط غرناطه، موصل، دارالکتب للطباعة، 1988م.
۷ـ حریرچی، فیروز، موشّح در ادبیات عرب، میهن، تهران، 1342هـ.ش.
۸ـ الرکابی، جودت، فی الأدب الأندلسی، دارالمعارف، قاهره، 1960م.
۹ـ الشنترینی، ابن بسام، الذخیرة فی محاسن الجزیرة، القسم الأول للمجلّد الأول، دارالثافة، بیروت، 1979م.
10ـ ضیف، شوقی، تاریخ الأدب العربی عصر الدول و الأمارات الشام، الطبعة التاسعه، دارالمعارف، قاهرة، 1990م.
۱۱ـ ــــــــــــ ، الفن و مذاهبه فی النثر العربی، الطبعة السابعة، قاهرة، دارالمعارف، 1960م.
۱۲ـ عاصی، میشال، الشعر و البیئه فی الأندلس، المکتب التجاری للطباعة، بیروت، 1970م.
۱۳ـ عباس، احسان، تاریخ الأدب الأندلسی عصر الطوائف و المرابطین، الطبعة الخامسة، دارالثقافة، بیروت، 1978م.
۱۴ـ ـــــــــــــ ، تاریخ‌الأدب الأندلسی عصر السیادة و القرطبة، دارالشروق، عمان، 1997م.
۱۵ـ عیسی، فوزی سعد، ابن‌زهر (الحفید) وشاح الأندلس، دارالمعارف، الأسکندریة، 1983م.
۱۶ـ الفاخوری، حنا، الجامع فی تاریخ الأدب العربی العصر القدیم، منشورات ذوی القربی، تهران، 1998م.
۱۷ـ القریشی، رضامحسن، الموشّحات العراقیه، دارالحریة للطباعة، بغداد، 1981م.
۱۸ـ قیرنیت، خوان، فضل الأندلس علی ثقافة الغرب، اشبیلیة للدارات و النشر، دمشق، 1997م.
۱۹ـ مطلق، البیر الحبیب، الحرکة اللغویة فی الأندلس، المکتبة العصریة، بیروت، 1967م.
20ـ هیکل، أحمد، الأدب الأندلسی من الفتح إلی سقوط الخلافة، الطبعة السابعه، دارالمعارف، قاهرة، 1993م.