دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-200 (مجله ادب عرب) 
1. دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

صفحه 1-12

فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی


2. عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد

صفحه 13-29

ابوالحسن امین¬مقدّسی؛ بهرام امانی


7. پژوهشى در اشعار وصایت

صفحه 111-138

محمّدحسین واثقى‌راد