دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 1-200 (مجله ادب عرب) 
دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

صفحه 1-12

فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی


عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد

صفحه 13-29

ابوالحسن امین¬مقدّسی؛ بهرام امانی


پژوهشى در اشعار وصایت

صفحه 111-138

محمّدحسین واثقى‌راد