نویسنده

استادیار دانشگاه هنر

10.22059/jalit.2010.28682

چکیده

جانشینى حضرت على(ع) به عنوان وصى رسول خدا(ص) موضوع اختلافى شیعه و اهل سنّت است. شیعه براى اثبات این سخن، دلایلى از قرآن، حدیث، عقل و تاریخ دارد. شایسته است که در این مباحث، گسترة ادب نیز مورد توجه قرار گیرد، اما جز اندکی به آن پرداخته نشده است. در این مجال این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با نگرش به ادبیات عرب چنین بر مى‏آید که جانشینی حضرت على(ع) مشهور بوده و این مطلب در شعر شاعران به وفور دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Poems on [Imam Ali’s] Succession

نویسنده [English]

  • Muhammad-Hussein Vātheqi-Rād

چکیده [English]

Designating Imam Ali (pbuh) as the successor of the Messenger of Allah (pbuh) is a source of Shia-Sunni split. To prove it, however, Shia provides arguments found in the Holy Qur’an, hadith (tradition), wisdom, and history. It is worth to consider works of literature on the issue as well, yet little research has been done in this respect. This issue has been dealt with in the present article. A study of the Arabic literature provides evidence of the fact that the succession of Imam Ali (pbuh) was certainly a notable event and reference to it can be found abundantly in the poetry of poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Poetry
  • Imam Ali (PBUH)
  • Poets
  • Successor of the Prophet (pbuh)
1ـ ابن ابى الحدید، عزالدین ابوحامد، شرح نهج البلاغة، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 1385هـ ق.
2 ـ ابن أبی شیبه، ابوبکر عبدالله بن محمّد، المصنف، دارالکتب العلمیة، بیروت،1416 هـ ق. .
3 ـ ابن أثیر، مجدالدین، ابوالسعادات المبارک بن محمّد، جامع الأصول، دارالفکر، بیروت، 1403 هـ ق.
4 ـ ـــــــــــــــــ ، ابو السعادات المبارک بن محمّد، النهایة فی غریب الحدیث، مکتبة العلمیة، بیروت، 1382 هـ.ش.
5 ـ ــــــ ، عزالدین، ابو الحسن علی بن محمّد، اسدالغابه، دارإحیاء التراث العربی، 1416 هـ ق.
6 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الکامل فی التاریخ دارالکتاب العربی، 1420 هـ ق.
7 ـ ابن اسحاق، محمّد بن اسحاق بن یسار، سیرةَ النبویة، دار الفکر، بیروت، 1398 هـ ق.
8 ـ ابن بطریق، شمس الدین یحیی بن حسن، عمدة، عیون صحاح الاخبار، حج و زیارت، 1412 هـ ق.
9 ـ ابن جوزی، ابوالفرج، عبد الرحمن بن علی، المنتظم، دارالکتب العلمیة، بیروت،1412 هـ ق.
10 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، العلل المتناهیة، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1403 هـ ق.
11 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الموضوعات، دارالفکر، بیروت، 1403 هـ ق.
12 ـ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، دار صادر، بیروت.
13 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، فتح الباری، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1410.هـ ق.
14 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ، الإصابه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
15 ـ ابن خلکان، شمس، احمد بن محمّد، وفیات الاعیان، شریف رضی، 1364 هـ ق.
16ـ ابن سعد، الطبقات الکبری، داربیروت، 1405 هـ ق.
17 ـ ابن سلیمان، محمّدبن سلیمان الکوفی، مناقب الامام امیرالمؤمنین، مجمع إحیاءالثقافة، الاسلامیة قم، 1381،1423 هـ ق.
18 ـ ابن سید الناس، محمّد بن عبدالله، عیون الأثر، مکتبة دار التراث (مدینة) و دارابن حجر 1413 هـ ق.
19 ـ ابن عبد البر، ابو عمر، یوسف بن عبد الله، الاستیعاب، قاهره.
20 ـ ابن عبد ربه، أحمد بن محمّد، العقد الفرید، دارالکتب العلمیة، 1404 هـ ق.
21ـ ابن عدى، عبدالله بن عدی، الکامل فی ضعفاءالرجال، دارالفکر، بیروت، 1409 هـ ق.
22 ـ ابن عساکر، ابوالقاسم، علی بن حسن، تاریخ دمشق، دارالفکر،1416 هـ ق.
23 ـ ابن عماده، عبدالحی، شذرات الذهب، دار إحیاءالتراث العربی، بیروت.
24 ـ ابن قتیبة، ابومحمّد، عبدالله بن مسلم، الشعروالشعراء، دارإحیاء العلوم، بیروت، 1407 هـ ق.
25ـ ابن کثیر، اسماعیل، البدایة و النهایة، احیاء التراث العربی، 1408 هـ ق.
26 ـ ابن­ماجة قزوینی، سنن ابن ماجة، احیاءالتراث العربی،1395 هـ ق.
27ـ ابن مغازلی، علی بن محمّد، مناقب امام علی، المکتبة الاسلامیۀ،1403 هـ ق.
28 ـ ابن منظور، لسان العرب، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 1408 هـ ق.
29 ـ ابن هشام، سیرةالنبویة، دار إحیاءالتراث العربی، بیروت.
30 ـ ابوهلال العسکری، الفروق اللغویة، جامعة مدرسین، 1412 هـ ق.
31 ـ أبوالطیب المتنبى، دیوان، دارالکتاب العربی، بیروت،1407 هـ ق.
32ـ ابوالفداء، الختصر فی اخبارالبشر، دارالمعرفة، بیروت.
33 ـ ابوالفرج الإصفهانی، علی بن الحسین، الاغانی، دارإحیاءالتراث العربی.
34 ـ ابوحیان التوحیدی، الأمتاع والمؤانسه، دارمکتبة الحیات، بیروت.
35ـ ابونعیم، احمد بن عبدلله، حلیة الأولیاء، دارالکتب العلمیة ، بیروت، 1405 هـ ق.
36 ـ أحمد بن حنبل، المسند، دارالفکر، بیروت، 1414 هـ ق.
37ـ اسکافی، ابوجعفرمحمّد بن عبدالله، نقض العثمانیة.
38 ـ إسکافى، ابوجعفرمحمّد بن عبدالله، المعیار والموازنة، بیروت، 1402 هـ ق.
39ـ باعونی الشافعی، محمّد بن احمد، جواهرالمطالب، مجمع إحیاءالثقافةالاسلامیة، 1415 هـ ق.
40 ـ بغدادی، عبدالقادربن عمر، خزانة الأدب، مکتبة الخانجی، قاهرة، 1409 هـ ق.
41 ـ بغوى، ابومحمّد، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، دارالفکر، بیروت، 1405 هـ ق.
42 ـ بلاذرى، احمد یحیی، أنساب الأشراف، دارالفکر، بیروت، 1417 هـ ق.
43 ـ بیهقی، ابوبکر، آحمد بن الحسین، شعب الإیمان، دارالکتب العلمیة. 1410 هـ.ق
44 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، سنن الکبری، دارالکتب العلمیة، 1414 هـ ق.
45 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، المحاسن والمساوى، داربیروت، 1404 هـ ق.
46 ـ ترمذی، سنن ترمذی، احیاءالتراث العربی، بیروت.
47 ـ ثعالبى، ابومنصور عبدالمک، یتیمة الدهر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1403 هـ ق.
48 ـ جمحی، محمّد بن سلام، طبقات فحول الشعرا مصر قاهره مطبعه المدنی.
49 ـ ـــــــــــــــــــــ ، ابن سعد فحول الشعراء، مطبعة المدنی، قاهرة.
50 ـ جوینی خراسانی، فرائد السمطین، مؤسسة محمودی، بیروت، 1398 هـ ق.
51 ـ حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، وزارت ارشاد اسلامی،  1411 هـ ق.
52 ـ حاکم نیشابوری، المستدرک، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1411 هـ ق.
53 ـ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیه، 1409 هـ ق.
54 ـ خلیفة بن خیاط، ابوعمر، کتاب الطبقات، دارالفکر، بیروت، 1421 هـ ق.
55 ـ خوارزمى، مناقب، جامعة مدرسین، قم، 1414 هـ ق.
56 ـ دارقطنی، ابوالحسن علی بن عمر، المؤتلف والمختلف، دارالغرب الاسلامی، بیروت، 1406 هـ ق.
57 ـ دولابى، الذریة الظاهره، جامعة مدرسین، قم، 1407 هـ ق.
58 ـ دیلمى، الفردوس، بمأثورالخطاب، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1406. هـ ق.
59 ـ دینوری، ابوحنیفه، احمدبن داود، الاخبار الطوال، شریف رضی، افست، قاهره، 1960 م .
60 ـ ذهبی، محمّد بن احمد، میزان الإعتدال، دارالمعرفة، بیروت، 1382هـ.ق.
61 ـ ـــــــــــــــــــــ ، سیراعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، 1401 هـ ق.
62 ـ ـــــــــــــــــــــ ، تاریخ الاسلام، دارالکتب العربی، 1409 هـ ق.
63 ـ زرکلى، خیرالدین، الأعلام، دارالعلم للملایین، بیروت، 1989م.
64 ـ زمخشرى، تفسیر کشاف، دارالکتاب العربی، بیروت .
65 ـ زینى دحلان، سیرة النبویة، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
66 ـ سبط ابن جوز، سبط ابن جوزی، مؤسسة آل البیت، بیروت، 1401 هـ ق.
67 ـ سمهودی، جواهر العقدین، مکتبة العانی، بغداد، 1407 هـ ق.
68 ـ سیوطى، جلال الدین، جامع الأحادیث، دارالفکر، بیروت،  1414 هـ ق.
69 ـ ـــــــــــــــــــ ، درالمنثور، دارالفکر، بیروت، 1403 هـ ق.
70 ـ شافعی، ابوعبدالله، محمّدبن ادریس، دیوان؛ جمع­آوری محمّد عبدالرحیم، دارالفکر، بیروت، 1415 هـ ق.
71 ـ شبلنجی، مؤمن بن حسن، نورالابصار دارالجیل، بیروت، 1409 هـ ق.
72 ـ شوکانى، محمّد بن علی، الفوائدالمجموعة، دارالکتب العربی، 1406 هـ ق.
73 ـ صفدى، صلاح الدین، خلیل بن ایبگ، الوافى بالوفیات، فرانزشتایز، آلمان،1381هـ ق.
74 ـ صفوت،أحمد زکى، جمهرة خطب العرب، مصطفی البابی، مصر،1381 هـ ق.
75 ـ صولى، محمّد بن یحیی، کتاب الأوراق، دارالمسیرة، بیروت، 1401 هـ ق.
76 ـ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، مکتبة المعارف، ریاض، 1416 هـ ق.
77 ـ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الصغیر، دارالفکر، بیروت، 1401 هـ ق.
78 ـ ــــــــــــــــــــــــ ، المعجم الکبیر، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 1406 هـ ق.
79 ـ طبرى، ابن جریر، تفسیر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1420 هـ ق.
80 ـ طحاوی، مشکل الآثار، دارصادر، بیروت،1333 هـ ق.
81 ـ عقیلى، الضعفاء الکبیر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1404 هـ ق.
82 ـ قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، شریف رضی، 1371 هـ ق.
83 ـ کتبى، محمّد بن شاکر، فوات الوفیات، دارصادر، بیروت.
84 ـ گنجی، کفایة الطالب، دارالکتب العلمیة، بیروت.
85 ـ مبرد، محمّد بن یزید، الکامل، دارالفکر، بیروت.
86 ـ متقی هندی، کنزالعمال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1409 هـ ق.
87 ـ محب­الدین طبری، ابوجعفر احمدبن عبدالله، الریاض النضرة، دارالکتب العلمیة، بیروت.
88 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ذخائرالعقبى، مکتبةالقدسی،1356 هـ ق.
89 ـ محمّدبن سلیمان الکوفی، مناقب الإمام أمیرالمؤمنین، مجمع إحیاءالثقافة، 1412 هـ ق.
90 ـ محمّد بن عقیل علوی، النصائح کافیة، مؤسسة الفجر، 1412 هـ ق.
91 ـ مزى، جمال الدین یوسف، تهذیب الکمال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1406 هـ ق.
92 ـ مسعودی، مروج الذهب، دارالمعرفة، بیروت، 1403 هـ ق.
93 ـ مسلم، صحیح مسلم، دارالقلم، بیروت، 1407 هـ ق.
94 ـ مقریزى، النزاع والتخاصم، شریف رضی، قم،1412 هـ ق.
95 ـ ــــــ ، امتاع الاسماع، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1420 هـ ق.
96 ـ مناوی، محمّد بن عبد­الرزاق، فیض القدیر، دارالفکر، بیروت.
97 ـ نسایی، احمدبن شعیبَ، خصائص امام علی، دارالکتب التربیة، بیروت، 1987م
98 ـ ــــــــــــــــــــ ،  سنن نسایی، دارالفکر، بیروت.
99 ـ نصربن مزاحم منقرى، نصربن مزاحم، ج، مکتبة المرعشی النجفی، قم، 1404 هـ. ق.
100 ـ نووی، یحیی بن شرف، تهذیب الأسماء، دارالکتب العلمیة.
101 ـ نویرى، نهایة الإرب، وزارت ارشاد مصر.
102 ـ نیشابوری، عبدالرحمن بن أحمد، الاربعین عن الأربعین، وزارت ارشاداسلامی، 1414 هـ ق.
103 ـ وکیع، محمّد بن خلف، اخبارالقضاة، عالم الکتب، بیروت.
104 ـ هیثمی، نورالدین علی بن ابی بکر،مجمع الزواید، دارالفکر، بیروت، 1414 هـ ق.
105 ـ یاقوت الحموی، شهاب الدین ابوعبدالله، معجم الأدباء، دارالفکر، بیروت،1400 هـ ق.
106 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، معجم البلدان، دارصادر، بیروت،1397 هـ ق.
107 ـ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، مؤسسة الأعلمی، بیروت.