نگارش همزه در عربی و فارسی

نویسنده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان حروف الفبای عربی، همزه تنها آوایی است که به چهار شکل مختلف نوشته می‌شود:ء، أ، ؤ، ئ. این اشکال چهارگانة همزه، باعث شده که نویسندگان،‌ به‌ویژه کسانی که به هر دو زبان عربی و فارسی می‌نویسند در هنگام نوشتن برای انتخاب شکل صحیح آن با مشکلات جدّی روبه‌رو شوند.
این مقاله به منظور دستیابی به اهداف زیر نگارش یافته است:
?ـ معرفی رسم‌الخط صحیح همزه در عربی و فارسی با استناد به کتاب‌های معتبر صرف و نحو و قواعد املایی عربی و فارسی و نیز با تکیه بر شیوة رایج نگارش آن توسط ادیبان و نویسندگان توانا؛
?ـ تدوین و تنظیم قواعد همزه به گونه‌ای که در عین جامع و کامل بودن فراگیری آن نیز آسان باشد؛
?ـ تبیین موارد اشتراک و اختلاف نگارش همزه در عربی و فارسی برای کسانی که به هر دو زبان می‌نویسند

کلیدواژه‌ها