نویسنده = ������������������������ ����������������
عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 13-29

ابوالحسن امین¬مقدّسی؛ بهرام امانی