نویسنده = امانی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-29

ابوالحسن امین¬مقدّسی؛ بهرام امانی