نویسنده = �������������������������� ������
مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 31-51

عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده