نگارش همزه در عربی و فارسی
نگارش همزه در عربی و فارسی

حسن عبدالهی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1388، ، صفحه 101-110

چکیده
  در میان حروف الفبای عربی، همزه تنها آوایی است که به چهار شکل مختلف نوشته می‌شود:ء، أ، ؤ، ئ. این اشکال چهارگانة همزه، باعث شده که نویسندگان،‌ به‌ویژه کسانی که به هر دو زبان عربی و فارسی می‌نویسند در هنگام ...  بیشتر