نویسنده = ��������������������� ������������������
پژوهشى در اشعار وصایت

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 111-138

10.22059/jalit.2010.28682

محمّدحسین واثقى‌راد