نویسنده = حسین پورمداح اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-84

محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ حسین پورمداح اردکانی