تأثیر یورش مغول بر عربی‌سرایی در ایران
تأثیر یورش مغول بر عربی‌سرایی در ایران

حجت رسولی

دوره 3، شماره 2 ، آبان 1390، ، صفحه 63-82

چکیده
  در قرن‌های نخست دورة اسلامی زبان عربی با سرعت زیادی در ایران گسترش یافت و به مرور زمان به زبان سیاسی و علمی و ادبی ایران در حوزة تمدن اسلامی تبدیل شد. در این میان عدة زیادی از ایرانیان اهل ذوق و ادب به آفریدن ...  بیشتر