مؤلفه‌های نوگرایی در شعر صلاح عبدالصبور
مؤلفه‌های نوگرایی در شعر صلاح عبدالصبور

حسن گودرزی لمراسکی

دوره 3، شماره 3 ، بهمن 1390، ، صفحه 135-156

چکیده
  نخستین برخورد جهان عرب با غرب را می‌توان در سالهای پایانی قرن هجدهم، همزمان با حملة ناپلئون به مصر، ردیابی کرد که نقش بسزایی در بیداری جهان عرب داشت. یکی از حوزه‌هایی که بشدت از این موضوع تأثیر پذیرفت، ...  بیشتر