مؤلفه‌های نوگرایی در شعر صلاح عبدالصبور

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

نخستین برخورد جهان عرب با غرب را می‌توان در سالهای پایانی قرن هجدهم، همزمان با حملة ناپلئون به مصر، ردیابی کرد که نقش بسزایی در بیداری جهان عرب داشت. یکی از حوزه‌هایی که بشدت از این موضوع تأثیر پذیرفت، ادبیات است که با ظهور بزرگانی چون بارودی، احمد شوقی و... به دگرگونی در محتوا دست یافت و پا را از این حد فراتر نگذاشت ولی پس از 1947؛ با ظهور شاعرانی چون نازک-الملائکه و بدر شاکر السیاب، ساختار شعر درهم شکسته و شعر نو طرح‌اندازی میشود. یکی از شاعرانی که نقش بسزایی در این قضیه دارد، صلاح عبدالصبور است که با تأثیرپذیری از تی.اس.الیوت، ساختار شعر قدیم عرب را درهم شکسته و تمامی تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا محتوا را نیز، دگرگون نموده و ادبیات را درخدمت انسان و انسانیت قرار دهد. این نوشتار بر آن است تا با بهره‌گیری از اشعار وی و تحلیل آنها، برخی از مهمترین مؤلفه‌های نوگرایی در اشعار او را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که عبارت است از: الگوگریزی، تصویرپردازی با نگاه اگزیستانسیالیستی و واقعگرایانه به مشکلات انسان در جامعه، و میراث سنتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Neological elements in poem of Salah Abdul Saboor”

نویسنده [English]

  • Hassan i Goodarzi Lemrask
چکیده [English]

The first exposure of Arabic world to the western world may be traced at the final years of 18th century simultaneously with Napoleon‘s Invasion to Egypt that played an essential role in awakening of western world. Literature is one of the areas that have been extremely influenced by this issue where it has been dramatically affected in terms of content by emergence of some great literary figures like Baroodi and Ahmad Shoghi etc while it did not exceed from this extent. But after 1947, by advent of poets such as Nazek Al- Malaekeh and Badr Shakir Al- Siab, poetic structure has broken and Free Verse is designated. One of poets that have played crucial role in this field is Salah Abdul Saboor, who has broken structure of classic Arabic verse under the influence by T.S. Eliot and he make every effort to transform the content as well and to serve literature for the sake of human and humanity. This essay is intended to explore and analyze some of foremost innovative components in his verses by employing his poems and analysis on them that is: Paradigm- Phobia, characterization by existansialistic and realistic persepective toward human’s problems in society and traditional heritage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • Paradigm- Phobia
  • Salah Abdul Saboor
  • Traditional Heritage