دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-416 (مجله ادب عربی) 
4. زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده


5. مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی

صفحه 113-134

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ ابوبکر محمودی


7. نشانه‌شناسی قصیدة‌ «سفر أیوب» بدر شاکر السیاب

صفحه 157-180

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سمیرا فراهانی


8. نهضت معجم‌نویسی

صفحه 181-200

مجتبی رحماندوست


9. مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌

صفحه 201-224

مصطفی ‌موسوی؛ حمیده‌ نوح ‌پیشه‌؛ لیلا سید قاسم‌


10. هاشمیّات، جهادی از جنس قلم

صفحه 225-246

محمدحسن فؤادیان؛ مجید محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله ادب عربی
پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-416
مجله ادب عربی
پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-246
مجله ادب عربی
بهار و تابستان 1390، صفحه 1-240