دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 1-416 (مجله ادب عربی) 
زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده


مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی

صفحه 113-134

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ ابوبکر محمودی


مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌

صفحه 201-224

مصطفی ‌موسوی؛ حمیده‌ نوح ‌پیشه‌؛ لیلا سید قاسم‌


هاشمیّات، جهادی از جنس قلم

صفحه 225-246

محمدحسن فؤادیان؛ مجید محمدی