دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-240 (مجله ادب عربی) 
4. التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه

صفحه 69-84

محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ حسین پورمداح اردکانی